Известувања

07.12.2017

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Ноември 2017 година

повеќе

22.11.2017

Соопштение за плати за месец Ноември 2017 година

повеќе

П О К А Н А ЗА ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА НА МЕСЕЧНИОТ БИЛТЕН “ПРАКСА, СМЕТКОВОДСТВО, ФИНАНСИИ И ПРАВНА ПРОБЛЕМАТИКА” ЗА 2018 г.

повеќе

07.11.2017

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Октомври 2017 година

повеќе

20.10.2017

Соопштение за плати за месец Октомври 2017 година

повеќе

09.10.2017

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Септември 2017 година

повеќе

21.09.2017

Соопштение за плати за месец Септември 2017 година

повеќе

07.09.2017

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Август 2017 година

повеќе

23.08.2017

Соопштение за плати за месец Август 2017 година

повеќе

24.01.2017

Основица за пресметување на придонесите од плата за 2017 година

повеќе

07.12.2017

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Ноември 2017 година

повеќе

 

Известување

Согласно одредбите на член 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за сметководство за буџетите и буџетските корисници (Сл. Весник на РМ бр.170/17 од 27 Ноември 2017 год. Буџетите и Буџетските корисници должни се да ги објават завршните сметки за 2016 година на својата веб страница во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на овој Закон.

ШТО ЗНАЧИ ТАКВИОТ КРАЕН РОК ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА 2016 година e 20 декември 2017 година.

Напомена: Оние буџетски корисници кои не располагаат со свои веб страни завршната сметка треба да ја достават до својот основач, во согласност со даденото мислење од соодветната служба на Министерството за финансии.

Македонија Биро,

 

П О К А Н А ЗА ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА НА МЕСЕЧНИОТ БИЛТЕН “ПРАКСА, СМЕТКОВОДСТВО, ФИНАНСИИ И ПРАВНА ПРОБЛЕМАТИКА” ЗА 2018 г.

повеќе

 

Н О В О

ПРИРАЧНИК

Најново издание на аналитички сметковен план усогласен според најновите законски прописи.

Овој сметковен план неопходно е потребен за сите буџети и буџетски корисници.

Заради новите приходни сметки, без новиот сметковен план потешко ќе можат да се извршуваат вирманските налози преку трезорот, но и во исправноста на водењето на книговодствената евиденција и во искажувањето на податоците во финансиските извештаи во текот на годината и на крајот на годината со завршната сметка.

Сите заинтересирани можат да го порачаат истиот преку Комерцијалната служба на Македонија биро – Скопје:

тел: +389(0)2 31 27 044
e-mail:  info@makedonijabiro.com.mk
e-mail: mbiro@t-home.mk

 

МАКЕДОНИЈА БИРО

Македонија биро е едно од најстарите консултантски друштва во РМ. Формирано е на 15.06.1971 година, и е единствена специјализирана организација за давање стручна и друга помош на сите кадри од областа на буџетите и буџетските корисници, здравствените и непрофитни организации и делумно и за трговските друштва преку одржување на разни стручни советувања, семинари, лични контакти и други форми на едукација на споменатиот кадар.

повеќе...

 

  • Стручна литература
  • Обрасци
  • Канцелариски материјал

Советувања

“МАКЕДОНИЈА БИРО” - Скопје

Консултантско друштво за економско-правни и други услуги

организира стручно-едукативно советување на тема:

ПРЕДЛОГ ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА ВО ЗАКОНОТ ЗА АДМИНИСТРТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ, СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКИТЕ ЗА ЈАНИ НАБАВКИ ВО 2018 година, ПОПИС НА СРЕДСТВАТА, УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА И ОБВРСКИТЕ, АМОРТИЗАЦИЈА И РЕВАЛОРИЗАЦИЈА НА СРЕДСТВАТА ЗА 2017 година

Советувањето ќе се одржи во:

- БИТОЛА - хотел “МИЛЕНИУМ ПАЛАС” на 27 ноември 2017 година

- СКОПЈЕ - хотел “КОНТИНЕНТАЛ” на 28 ноември 2017 година

- ШТИП - ХОТЕЛ “ОАЗА” на 29 ноември 2017 година и

повеќе

Курсна листа

повеќе

Корисни линкови

повеќе