Известувања

07.05.2018

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Април 2018 година

повеќе

23.04.2018

Соопштение за плати за месец Април 2018 година

повеќе

10.04.2018

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Март 2018 година

повеќе

23.03.2018

Соопштение за плати за месец Март 2018 година

повеќе

07.03.2018

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Февруари 2018 година

повеќе

Укажување и потсетување за сите државни органи и установи од јавниот сектор

повеќе

22.02.2018

Соопштение за плати за месец Февруари 2018 година

повеќе

14.02.2018

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Јануари 2018 година

повеќе

23.01.2018

Соопштение за плати за месец Јануари 2018 година

повеќе

23.01.2018

Основица за пресметување на придонесите од плата за 2018 година

повеќе

07.05.2018

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Април 2018 година

повеќе

 

Н О В О

ПРИРАЧНИК

Најново издание на аналитички сметковен план усогласен според најновите законски прописи.

Овој сметковен план неопходно е потребен за сите буџети и буџетски корисници.

Заради новите приходни сметки, без новиот сметковен план потешко ќе можат да се извршуваат вирманските налози преку трезорот, но и во исправноста на водењето на книговодствената евиденција и во искажувањето на податоците во финансиските извештаи во текот на годината и на крајот на годината со завршната сметка.

Сите заинтересирани можат да го порачаат истиот преку Комерцијалната служба на Македонија биро – Скопје:

тел: +389(0)2 31 27 044
e-mail:  info@makedonijabiro.com.mk
e-mail: mbiro@t-home.mk

 

МАКЕДОНИЈА БИРО

Македонија биро е едно од најстарите консултантски друштва во РМ. Формирано е на 15.06.1971 година, и е единствена специјализирана организација за давање стручна и друга помош на сите кадри од областа на буџетите и буџетските корисници, здравствените и непрофитни организации и делумно и за трговските друштва преку одржување на разни стручни советувања, семинари, лични контакти и други форми на едукација на споменатиот кадар.

повеќе...

 

  • Стручна литература
  • Обрасци
  • Канцелариски материјал

Советувања

“МАКЕДОНИЈА БИРО” - Скопје

Консултантско друштво за економско-правни и други услуги

организира стручно-едукативно советување на тема:

КОНКРЕТНИ И ПРАКТИЧНИ СОВЕТИ, УКАЖУВАЊА, НАСОКИ, ПРЕПОРАКИ И РАЗМЕНА НА ИСКУСТВА КАКО ПОЕФИКАСНО ДА СЕ ИМПЛЕМЕНТИРААТ ЗАКОНОТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ, ЗАКОНОТ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР И ДРУГИТЕ ПРОПИСИ КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА ПРАКТИЧНИТЕ ПРИМЕРИ НА ПЛАНОВИТЕ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ВО ВРСКА СО СИСТЕМАТИЗАЦИИТЕ ОКОЛУ НОВИТЕ ВРАБОТУВАЊА, ПРЕЗЕМАЊЕ И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ КОИ ИМААТ СТАТУС НА АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ, ДАВАТЕЛИ НА УСЛУГИ И ПОМОШНО-ТЕХНИЧКИ ЛИЦА

Советувањето е наменето за директорите, правниците, економистите, архивските службеници и другите лица кои работат на проблематиката што е предмет на советувањето во државните органи, јавните установи, локалната самоупорава и јавните претпријатија

Советувањето ќе се одржи во:

- СКОПЈЕ - хотел “КОНТИНЕНТАЛ” на 3 мај 2018 година; и

- СТРУГА - хотел “ДРИМ” на 4 и 5 мај 2018 година.

повеќе

Курсна листа

повеќе

Корисни линкови

повеќе