Известувања

07.09.2023

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Август 2023 година

повеќе

21.08.2023

Соопштение за плати за месец Август 2023 година

повеќе

07.08.2023

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Јули 2023 година

повеќе

21.07.2023

Соопштение за плати за месец Јули 2023 година

повеќе

07.07.2023

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Јуни 2023 година

повеќе

20.06.2023

Соопштение за плати за месец Јуни 2023 година

повеќе

07.06.2023

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Мај 2023 година

повеќе

22.05.2023

Соопштение за плати за месец Мај 2023 година

повеќе

08.05.2023

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Април 2023 година

повеќе

20.04.2023

Соопштение за плати за месец Април 2023 година

повеќе

23.01.2023

Основица за пресметување на придонесите од плата за 2023 година

повеќе

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Новиот Закон за вршење на сметководствени работи („Сл.весник на РСМ“, бр. 173/22), не важи за сметководствените работници вработени кај буџетите и буџетските корисници. За нив и понатака важи Законот за сметководство за буџетите и буџетските корисници („Сл.весник на РМ“, бр. 61/02 до 122/21), со кој закон не се бараат никакви лиценци и обуки, ниту плаќање на членарина или други видови трошоци на било кој орган.

 

07.09.2023

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Август 2023 година

повеќе

 

 

МАКЕДОНИЈА БИРО - Скопје Консултантско друштво за економско-правни и други услуги

Покана за годишна претплата на месечниот билтен “Пракса, сметководство, финансии и правна проблематика” за 2023 година

Почитувани и ценети претплатници, на нашиот месечен билтен “Пракса, сметководство, финансии и правна проблематика”, Ви се обраќаме и Ви препорачуваме, да останете и понатаму со нашето консултантско друштво, кое постои повеќе од 50 години и работи на стручна и научна основа во делот на сметководството, финансиите и правото, исклучиво за буџетите и буџетските корисници (државните органи и фондовите), јавните установи (образование, наука, култура, социјална и детска заштита и здравствените установи), како и непрофитните организации. Ги покануваме и новите заинтересирани коминтенти, да ни се придружат и да станат наши редовни претплатници.

 

повеќе

 

МАКЕДОНИЈА БИРО

Македонија биро е едно од најстарите консултантски друшт ва во РМ. Формирано е на 15.06.1971 година, и е единствена специјализирана организација за давање стручна и друга помош на сите кадри од областа на буџетите и буџетските корисници, здравствените и непрофитни организации и делумно и за трговските друштва преку одржување на разни стручни советувања, семинари, лични контакти и други форми на едукација на споменатиот кадар.

повеќе...

 

  • Стручна литература
  • Обрасци
  • Канцелариски материјал

Советувања

ПОЧИТУВАНИ

“МАКЕДОНИЈА БИРО” - Скопје

Консултантско друштво за економско-правни и други услуги

организира стручно-едукативно советување на тема:

ПЛАТИТЕ ВО 2023 год. СПОРЕД НОВИТЕ ИЗМЕНИ И УСОГЛАСУВАЊА ЗАЕДНО СО МИНИМАЛНАТА ПЛАТА ПО НОВО; ПРЕДЛОГ-НОВИОТ ЗАКОН ЗА ПЛАТИТЕ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР; ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИ ОДНОСИ; ЗАКОНОТ ЗА ДАНОК НА ЛИЧЕН ДОХОД СО СИТЕ НЕГОВИ ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА И МНОГУ ДРУГИ ФИНАНСИСКО-МАТЕРИЈАЛНИ ПРАШАЊА

Стручното советување ќе се одржи онлине

покана

пријава

Корисни линкови

повеќе