Известувања

07.03.2018

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Февруари 2018 година

повеќе

Укажување и потсетување за сите државни органи и установи од јавниот сектор

повеќе

22.02.2018

Соопштение за плати за месец Февруари 2018 година

повеќе

14.02.2018

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Јануари 2018 година

повеќе

23.01.2018

Соопштение за плати за месец Јануари 2018 година

повеќе

23.01.2018

Основица за пресметување на придонесите од плата за 2018 година

повеќе

09.01.2018

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Декември 2017 година

повеќе

22.12.2017

Соопштение за плати за месец Декември 2017 година

повеќе

07.12.2017

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Ноември 2017 година

повеќе

22.11.2017

Соопштение за плати за месец Ноември 2017 година

повеќе

07.03.2018

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Февруари 2018 година

повеќе

 

Укажување и потсетување за сите државни органи и установи од јавниот сектор

повеќе

 

23.01.2018

Основица за пресметување на придонесите од плата за 2018 година

повеќе

 

Н О В О

ПРИРАЧНИК

Најново издание на аналитички сметковен план усогласен според најновите законски прописи.

Овој сметковен план неопходно е потребен за сите буџети и буџетски корисници.

Заради новите приходни сметки, без новиот сметковен план потешко ќе можат да се извршуваат вирманските налози преку трезорот, но и во исправноста на водењето на книговодствената евиденција и во искажувањето на податоците во финансиските извештаи во текот на годината и на крајот на годината со завршната сметка.

Сите заинтересирани можат да го порачаат истиот преку Комерцијалната служба на Македонија биро – Скопје:

тел: +389(0)2 31 27 044
e-mail:  info@makedonijabiro.com.mk
e-mail: mbiro@t-home.mk

 

МАКЕДОНИЈА БИРО

Македонија биро е едно од најстарите консултантски друштва во РМ. Формирано е на 15.06.1971 година, и е единствена специјализирана организација за давање стручна и друга помош на сите кадри од областа на буџетите и буџетските корисници, здравствените и непрофитни организации и делумно и за трговските друштва преку одржување на разни стручни советувања, семинари, лични контакти и други форми на едукација на споменатиот кадар.

повеќе...

 

  • Стручна литература
  • Обрасци
  • Канцелариски материјал

Советувања

“МАКЕДОНИЈА БИРО” - Скопје

Консултантско друштво за економско-правни и други услуги

организира стручно-едукативно советување на тема:

ИЗГОТВУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА 2017 г.; ПОЈАСНУВАЊА ЗА ПОВАЖНИ ЗАКОНСКИ ПРОПИСИ, КОИ ИМААТ ДИРЕКТНО ВЛИЈАНИЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА И ЗА ДРУГИ МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКИ И ПРАВНИ ПРАШАЊА

Советувањето ќе се одржи во:

- СКОПЈЕ - хотел “КОНТИНЕНТАЛ” на 29 и 30 јануари 2018 година;

- ОХРИД - хотел “МИЛЕНИУМ” на 1, 2 и 3 февруари 2018 година;

- ШТИП - хотел “ОАЗА” на 5 и 6 февруари 2018 година; и

- КРУШЕВО - хотел “МОНТАНА” на 7, 8 и 9 февруари 2018 година.

повеќе

Курсна листа

повеќе

Корисни линкови

повеќе