Известувања

07.11.2022

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Октомври 2022 година

повеќе

21.10.2022

Соопштение за плати за месец Октомври 2022 година

повеќе

07.10.2022

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Септември 2022 година

повеќе

21.09.2022

Соопштение за плати за месец Септември 2022 година

повеќе

07.09.2022

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Август 2022 година

повеќе

19.08.2022

Соопштение за плати за месец Август 2022 година

повеќе

08.08.2022

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Јули 2022 година

повеќе

22.07.2022

Соопштение за плати за месец Јули 2022 година

повеќе

07.07.2022

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Јуни 2022 година

повеќе

22.06.2022

Соопштение за плати за месец Јуни 2022 година

повеќе

21.01.2022

Основица за пресметување на придонесите од плата за 2022 година

повеќе

07.11.2022

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Октомври 2022 година

повеќе

 

 

МАКЕДОНИЈА БИРО - Скопје Консултантско друштво за економско-правни и други услуги

Покана за годишна претплата на месечниот билтен “Пракса, сметководство, финансии и правна проблематика” за 2023 година

Почитувани и ценети претплатници, на нашиот месечен билтен “Пракса, сметководство, финансии и правна проблематика”, Ви се обраќаме и Ви препорачуваме, да останете и понатаму со нашето консултантско друштво, кое постои повеќе од 50 години и работи на стручна и научна основа во делот на сметководството, финансиите и правото, исклучиво за буџетите и буџетските корисници (државните органи и фондовите), јавните установи (образование, наука, култура, социјална и детска заштита и здравствените установи), како и непрофитните организации. Ги покануваме и новите заинтересирани коминтенти, да ни се придружат и да станат наши редовни претплатници.

 

повеќе

 

21.10.2022

Соопштение за плати за месец Октомври 2022 година

повеќе

 

МАКЕДОНИЈА БИРО

Македонија биро е едно од најстарите консултантски друшт ва во РМ. Формирано е на 15.06.1971 година, и е единствена специјализирана организација за давање стручна и друга помош на сите кадри од областа на буџетите и буџетските корисници, здравствените и непрофитни организации и делумно и за трговските друштва преку одржување на разни стручни советувања, семинари, лични контакти и други форми на едукација на споменатиот кадар.

повеќе...

 

  • Стручна литература
  • Обрасци
  • Канцелариски материјал

Советувања

ПОЧИТУВАНИ

“МАКЕДОНИЈА БИРО” - Скопје

Консултантско друштво за економско-правни и други услуги

организира стручно-едукативно советување на тема:

НАЈАВЕНИ СЕ ИЗМЕНИ И УСОГЛАСУВАЊА НА ПРОПИСИТЕ ЗА СМЕТКОВОДСТВОТО И СМЕТКОВОДСТВЕНОТО РАБОТЕЊЕ СО ЕВРОПСКОТО ЗАКОНОДАВСТВО И МЕЃУНАРОДНИТЕ СМЕТКОВОДСТВЕНИ СТАНДАРДИ ЗА БУЏЕТИТЕ И БУЏЕТСКИТЕ КОРИСНИЦИ; НОВИ ЗАКОНСКИ ПРОПИСИ; ФИНАНСОВИТЕ ПЛАНОВИ И ПОПИС И УСОГЛАСУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА 2022 г. И ДРУГИ ПРАШАЊА

Стручното советување ќе се одржи онлине

покана

пријава

Корисни линкови

повеќе