Известувања

07.10.2021

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Септември 2021 година

повеќе

21.09.2021

Соопштение за плати за месец Септември 2021 година

повеќе

07.09.2021

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Август 2021 година

повеќе

20.08.2021

Соопштение за плати за месец Август 2021 година

повеќе

09.08.2021

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Јули 2021 година

повеќе

20.07.2021

Соопштение за плати за месец Јули 2021 година

повеќе

07.07.2021

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Јуни 2021 година

повеќе

22.06.2021

Соопштение за плати за месец Јуни 2021 година

повеќе

07.06.2021

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Мај 2020 година

повеќе

21.05.2021

Соопштение за плати за месец Мај 2021 година

повеќе

21.01.2021

Основица за пресметување на придонесите од плата за 2021 година

повеќе

07.10.2021

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Септември 2021 година

повеќе

 

21.09.2021

Соопштение за плати за месец Септември 2021 година

повеќе

 

“МАКЕДОНИЈА БИРО” - Скопје

Консултантско друштво за економско-правни и други услуги

П О К А Н А

ЗА ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА НА МЕСЕЧНИОТ БИЛТЕН “ПРАКСА, СМЕТКОВОДСТВО, ФИНАНСИИ И ПРАВНА ПРОБЛЕМАТИКА” ЗА 2021 година

повеќе

 

МАКЕДОНИЈА БИРО

Македонија биро е едно од најстарите консултантски друшт ва во РМ. Формирано е на 15.06.1971 година, и е единствена специјализирана организација за давање стручна и друга помош на сите кадри од областа на буџетите и буџетските корисници, здравствените и непрофитни организации и делумно и за трговските друштва преку одржување на разни стручни советувања, семинари, лични контакти и други форми на едукација на споменатиот кадар.

повеќе...

 

  • Стручна литература
  • Обрасци
  • Канцелариски материјал

Советувања

ПОЧИТУВАНИ

“МАКЕДОНИЈА БИРО” - Скопје

Консултантско друштво за економско-правни и други услуги

организира стручно-едукативно “он-лине” предавање на тема:

 

ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ ЗА 2021 год. СО ПОЈАСНУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ НОВИНИ ВО НЕГОВАТА ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА, АКТУЕЛНИ ПРАШАЊА ОД ЗАКОНОТ ЗА ДАНОК НА ЛИЧЕН ДОХОД И МНОГУ ДРУГИ ЗАКОНИ КОИ ГО РЕГУЛИРААТ МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ, ЈАВНИТЕ НАБАВКИ ВО ПРАКСАТА, ОТВОРАЊЕТО НА ДЕЛОВНИТЕ КНИГИ ЗА 2021 год. И ПРЕНОС НА САЛДАТА, КАКО И РАЗНИ ДРУГИ УКАЖУВАЊА И ПОЈАСНУВАЊА ОД СЕКОЈДНЕВНОТО РАБОТЕЊЕ СО КОМПЛЕТНИ ПРАКТИЧНИ ПРИМЕРИ ЗА КНИЖЕЊЕ

покана

известување

пријава

Корисни линкови

повеќе