Известувања

21.09.2022

Соопштение за плати за месец Септември 2022 година

повеќе

07.09.2022

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Август 2022 година

повеќе

19.08.2022

Соопштение за плати за месец Август 2022 година

повеќе

08.08.2022

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Јули 2022 година

повеќе

22.07.2022

Соопштение за плати за месец Јули 2022 година

повеќе

07.07.2022

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Јуни 2022 година

повеќе

22.06.2022

Соопштение за плати за месец Јуни 2022 година

повеќе

07.06.2022

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Мај 2022 година

повеќе

20.05.2022

Соопштение за плати за месец Мај 2022 година

повеќе

09.05.2022

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Април 2022 година

повеќе

21.01.2022

Основица за пресметување на придонесите од плата за 2022 година

повеќе

21.09.2022

Соопштение за плати за месец Септември 2022 година

повеќе

 

07.09.2022

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Август 2022 година

повеќе

 

 

ПРЕСМЕТКА ЗА ИСПЛАТА НА ПЛАТИТЕ ПО НОВО ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ

Пресметката за минимална плата која е дадена во Билтенот бр. 4, на страна 85 од истиот, не важи. Па затоа, во продолжение ја даваме новата пресметка:

1. Бруто минимална плата 26.422

2. Квалификација според образованието, односно ниво на квалификација VI Б или 180 кредити според ЕКТС (31 бод х 81,60) 2.530

3. В-3 стручен административен службеник од III ниво (утврдено по член 25 став 2 алинеја 1 од Законот за административни службеници) (56 бода х 81,60) 4.570

4. Вкупно бруто минимална плата со додатоците 33.522

5. За стаж 0,5% за 20 год. минат труд (33.522 х 10%) 3.352

6. Вкупно бруто минимална плата со додатоци и стаж 36.874

 

Напомена: Заради точно утврдување нивото на работно место и кои бодови да се земаат во пресметката, за нивоата А, Б, В и Г користете ги одредбите на членовите 23, 24, 25 и 26 од Законот за административни службеници.

 

 

МАКЕДОНИЈА БИРО

Македонија биро е едно од најстарите консултантски друшт ва во РМ. Формирано е на 15.06.1971 година, и е единствена специјализирана организација за давање стручна и друга помош на сите кадри од областа на буџетите и буџетските корисници, здравствените и непрофитни организации и делумно и за трговските друштва преку одржување на разни стручни советувања, семинари, лични контакти и други форми на едукација на споменатиот кадар.

повеќе...

 

  • Стручна литература
  • Обрасци
  • Канцелариски материјал

Советувања

ПОЧИТУВАНИ

“МАКЕДОНИЈА БИРО” - Скопје

Консултантско друштво за економско-правни и други услуги

организира стручно-едукативно советување на тема:

МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА ОД ТЕКОВНОТО РАБОТЕЊЕ, ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТИТЕ ПО НОВО И ДРУГИ АКТУЕЛНИ ПРАШАЊА ОД ОДДЕЛНИ ПРОПИСИ КОИ ВО ПРАКСАТА ПРОИЗВЕДУВААТ ПРОБЛЕМИ И НЕЈАСНОТИИ

Стручното советување ќе се одржи во:

- СТРУГА – хотел „ДРИМ“ на 2 и 3 јуни 2022 година,

- СКОПЈЕ – хотел „КОНТИНЕНТАЛ“ на 6 и 7 јуни 2022 година.

покана

Корисни линкови

повеќе