Известувања

20.07.2021

Соопштение за плати за месец Јули 2021 година

повеќе

07.07.2021

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Јуни 2021 година

повеќе

22.06.2021

Соопштение за плати за месец Јуни 2021 година

повеќе

07.06.2021

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Мај 2020 година

повеќе

21.05.2021

Соопштение за плати за месец Мај 2021 година

повеќе

07.05.2021

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Април 2021 година

повеќе

21.04.2021

Соопштение за плати за месец Април 2021 година

повеќе

07.04.2021

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Март 2021 година

повеќе

23.03.2021

Соопштение за плати за месец Март 2021 година

повеќе

08.03.2021

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Февруари 2021 година

повеќе

21.01.2021

Основица за пресметување на придонесите од плата за 2021 година

повеќе

Образец М4

Образец М4

Пријава на податоци за стажот на осигурување, платите, надоместоците на плата и основиците на осигурување


Фактура

Фактура


Приемница

Приемница


Касата да Прими

Касата да Прими


Сметкопотврда

Сметкопотврда


Образец О1

Образец О1


Вирмани

Образец 70


Вирмани

Образец 76


Годишна сметка

Годишна сметка за

НЕПРОФИТНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ФОНДАЦИИ


Годишна сметка

Годишна сметка за

ПРАВНИ ЛИЦА КОИ ГИ ПРИМЕНУВААТ ОБРАСЦИТЕ СПОРЕД ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИ ДРУШТВА


Образец М8

Образец М8

Пријава на промена на податоците за стажот на осигурување, платите, надоместоците на плата и основиците на осигурување


Испратница

Испратница


Налог за книжење

Налог за книжење


Касата да Исплати

Касата да Исплати


Образец М3

Образец М3


Вирмани

Образец ..


Вирмани

Образец 73


Вирмани

Образец 78


Завршна сметка

Завршна сметка за

БУЏЕТ - ФОНД


Завршна сметка

Завршна сметка за

КОРИСНИК НА СРЕДСТВА ОД БУЏЕТОТ И ФОНДОВИТЕ


 <<<   <   1   2   >   >>> 

Советувања

ПОЧИТУВАНИ

“МАКЕДОНИЈА БИРО” - Скопје

Консултантско друштво за економско-правни и други услуги

организира стручно-едукативно “он-лине” предавање на тема:

 

ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ ЗА 2021 год. СО ПОЈАСНУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ НОВИНИ ВО НЕГОВАТА ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА, АКТУЕЛНИ ПРАШАЊА ОД ЗАКОНОТ ЗА ДАНОК НА ЛИЧЕН ДОХОД И МНОГУ ДРУГИ ЗАКОНИ КОИ ГО РЕГУЛИРААТ МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ, ЈАВНИТЕ НАБАВКИ ВО ПРАКСАТА, ОТВОРАЊЕТО НА ДЕЛОВНИТЕ КНИГИ ЗА 2021 год. И ПРЕНОС НА САЛДАТА, КАКО И РАЗНИ ДРУГИ УКАЖУВАЊА И ПОЈАСНУВАЊА ОД СЕКОЈДНЕВНОТО РАБОТЕЊЕ СО КОМПЛЕТНИ ПРАКТИЧНИ ПРИМЕРИ ЗА КНИЖЕЊЕ

покана

известување

пријава

Корисни линкови

повеќе