Известувања

07.05.2021

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Април 2021 година

повеќе

21.04.2021

Соопштение за плати за месец Април 2021 година

повеќе

07.04.2021

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Март 2021 година

повеќе

23.03.2021

Соопштение за плати за месец Март 2021 година

повеќе

08.03.2021

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Февруари 2021 година

повеќе

23.02.2021

Соопштение за плати за месец Февруари 2021 година

повеќе

15.02.2021

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Јануари 2021 година

повеќе

21.01.2021

Соопштение за плати за месец Јануари 2021 година

повеќе

21.01.2021

Основица за пресметување на придонесите од плата за 2021 година

повеќе

08.01.2021

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Декември 2020 година

повеќе

22.12.2020

Соопштение за плати за месец Декември 2020 година

повеќе

Преглед на корисни веб страни

Опис Веб страна
Државни институции  
Собрание на РМ www.sobranie.mk
Претседател на РМ www.president.gov.mk
Влада на РМ www.vlada.mk
Министерства  
Министерство за внатрешни работи www.moi.gov.mk
Министерство за надворешни работи www.mfa.gov.mk
Министерство за финансии www.finance.gov.mk
Министерство за економија www.economy.gov.mk
Министерство за транспорт и врски www.mtc.gov.mk
Министерство за култура www.kultura.gov.mk
Министерство за животна средина и просторно планирање www.moepp.gov.mk
Министерство за одбрана

www.morm.gov.mk

Министерство за правда www.pravda.gov.mk
Министерство за труд и социјална 
политика
www.mtsp.gov.mk
Министерство за образование и наука www.mon.gov.mk
Министерство за земјоделство, 
шумарство 
и водостопанство
www.mzsv.gov.mk
Министерство за здравство
www.zdravstvo.gov.mk
Министерство за локална самоуправа
www.mls.gov.mk
Секретаријат за Европски прашања www.sep.gov.mk
Услуги на Влада www.uslugi.gov.mk
Управи, агенции и комисии  
Управа за јавни приходи www.ujp.gov.mk
Царинска Управа www.customs.gov.mk
Агенција за супервизија на капиталот www.mapas.gov.mk
Агенција за странски инвестиции
www.investinmacedonia.com
Агенција за вработување
www.avrm.gov.mk
Агенција за државни службеници
www.ads.gov.mk
Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството
www.agencija.gov.mk
Агенција за електронски комуникации 
www.aek.mk
Агенција за подршка на 
претприемништвото
www.apprm.gov.mk
Агенција за енергетика
www.ea.gov.mk
Агенција за иселеништво
www.minisel.gov.mk
Агенција за пошти
www.ap.mk
Агенција за развој и инвестиции
www.adi.gov.mk
Биро за јавни набавки www.bjn.gov.mk
Биро за стоковни резерви www.bsr.gov.mk
Централен регистар на РМ www.crm.com.mk
Државен завод за статистика www.stat.com.mk
Државен завод за геодетски работи - Катастар www.katastar.gov.mk
Државен завод за ревизија www.dzr.gov.mk
Дирекција за спречување на перење пари www.dspp.gov.mk
Дирекција за заштита на личните податоци www.dzlp.gov.mk
Државна комисија за спречување на корупцијата www.dksk.org.mk
Регулаторна комисија за енергетика www.erc.org.mk
Комисија за заштита на конкуренцијата www.kzk.gov.mk
Комисија за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер www.sinf.gov.mk
Службен весник на РМ www.slvesnik.com.mk
Концепт Цела плата www.celaplata.mk
Судови, обвинителство и народен правобранител
 
Уставен суд на РМ
www.ustavensud.mk 
Јавно обвинителство на РМ www.jorm.org.mk
Народен правобранител на РМ www.ombudsman.mk
Македонски правен ресурсен центар www.mlrc.org.mk
Правен портал
www.pravo.org.mk
Институции за хартии од вредност  
Македонска Берза www.mse.com.mk
Комисија за хартии од вредност www.sec.gov.mk
Централен депозита за хартии од вредност www.cdhv.org.mk
Професионални асоцијации, комори и здруженија  
Институт за овластени ревизори www.iorrm.org.mk
Стопанска комора на Македонија www.mchamber.org.mk
Сојуз на стопански комори www.sojuzkomori.org.mk
Стопанска коморза за информатички и комуникациски технологии www.masit.org.mk
Адвокатска комора на РМ www.mba.org.mk
Менаџмент консалтинг асоцијација www.mca-2000.org.mk
Здружение на единиците на локалната самоуправа www.zels.org.mk
Здружение на правници на РМ www.mla.org.mk
Консалтинг  
Македонија Биро www.makedonijabiro.com.mk
Фондови  
Фонд за здраствено осигурување www.fzo.org.mk
Фонд за пензиско и инвалидско осигурување www.piom.com.mk
Нов пензиски Фонд www.npf.com.mk
КБ Пензиски Фонд www.kbprvo.com.mk
Фонд за осигурување на депозити Скопје www.fodsk.org.mk
Банки и институции за платен промет  
Народна Банка на РМ www.nbrm.mk
Клириншка куќа АД Скопје www.kibs.com.mk
Стопанска Банка АД Скопје www.stb.com.mk
Комерцијална Банка АД Скопје www.kb.com.mk
Тутунска Банка АД Скопје www.nlbtb.com.mk
ХАЛКБАНК АД Скопје www.ikbanka.com.mk
Охридска Банка АД Скопје www.ohridskabanka.mk
Шпаркасе Банка АД Скопје www.sparkasse.mk
УНИ Банка АД Скопје www.unibank.com.mk
Еуростандард Банка АД Скопје www.eurostandard.com.mk
Централна кооперативна банка АД Скопје www.staterbanka.com.mk
ТТК Банка АД Скопје www.ttk.com.mk
Алфа Банка АД Скопје www.alphabank.com.mk
Прокредит Банка АД Скопје www.pbb.com.mk
Македонска банка за поддршка и развој АД Скопје www.mbdp.com.mk
Штедилници  
Штедилницa ФУЛМ www.fulm.com.mk
Штедилницa MOЖНОСТИ
www.moznosti.com.mk
Осигурителни компании  
Триглав Осигурување www.advardar.com.mk
Кјуби Македонија www.qbeeurope.com/makedonija
Еуроинс Осигурување www.euroins.com.mk
Осигурително Друштво Уника www.uniqa.mk
Табак Осигурување www.tabakosiguruvanje.com.mk
Еуролинк Осигурување www.eurolink.com.mk
Осигурителна Полиса www.insurancepolicy.com.mk

 

Советувања

ПОЧИТУВАНИ

 

Во врска со одржувањето на советувањето за завршната сметка за 2020 година, Ве известуваме дека овој пат од оправдани причини, приморани сме да го одржиме „on-line“. Со напомена, доколку се укаже мала прилика, советувањето би го одржале како и досега со физичко присуство.

Ве молиме, да ги пријавите лицата кои ќе се вклучат на советувањето преку приложената пријава, на следниот наш e-mail: mbiro@t.mk Истите лица ќе добијат потврда за извршена обука, во смисла на член 36 став (3) алинеја 3, член 49 став (4) алинеја 1 и член 54 став (1) од Законот за административни службеници.

За да можеме да определиме точно време и дата на одржувањето на „on-line“ советувањето, Ве молиме благовремено да ни ја доставите приложената пријава, заедно со потребната литература и соодветниот број на обрасци за завршната сметка за Вашите потреби, со напомена дека, Вие можете да порачате и разни други видови обрасци за Вашите потреби.

За точниот термин на одржувањето на „on-line“ советувањето, дополнително ќе Ве известиме откако ќе ги добиеме Вашите пријави за учество на советувањето. Во таа смисла, Ве молиме пријавите да ни ги доставите најкасно до 10 јануари 2021 година.

повеќе

пријава

Корисни линкови

повеќе