Известувања

08.04.2024

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Март 2024 година

повеќе

21.03.2024

Соопштение за плати за месец Март 2023 година

повеќе

07.03.2024

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Февруари 2024 година

повеќе

22.02.2024

Соопштение за плати за месец Февруари 2024 година

повеќе

14.02.2024

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Јануари 2024 година

повеќе

23.01.2024

Соопштение за плати за месец Јануари 2024 година

повеќе

09.01.2024

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Декември 2023 година

повеќе

21.12.2023

Соопштение за плати за месец Декември 2023 година

повеќе

07.12.2023

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Ноември 2023 година

повеќе

21.11.2023

Соопштение за плати за месец Ноември 2023 година

повеќе

23.01.2023

Основица за пресметување на придонесите од плата за 2023 година

повеќе

Преглед на корисни веб страни

Опис Веб страна
Државни институции  
Собрание на РМ www.sobranie.mk
Претседател на РМ www.president.gov.mk
Влада на РМ www.vlada.mk
Министерства  
Министерство за внатрешни работи www.moi.gov.mk
Министерство за надворешни работи www.mfa.gov.mk
Министерство за финансии www.finance.gov.mk
Министерство за економија www.economy.gov.mk
Министерство за транспорт и врски www.mtc.gov.mk
Министерство за култура www.kultura.gov.mk
Министерство за животна средина и просторно планирање www.moepp.gov.mk
Министерство за одбрана

www.morm.gov.mk

Министерство за правда www.pravda.gov.mk
Министерство за труд и социјална 
политика
www.mtsp.gov.mk
Министерство за образование и наука www.mon.gov.mk
Министерство за земјоделство, 
шумарство 
и водостопанство
www.mzsv.gov.mk
Министерство за здравство
www.zdravstvo.gov.mk
Министерство за локална самоуправа
www.mls.gov.mk
Секретаријат за Европски прашања www.sep.gov.mk
Услуги на Влада www.uslugi.gov.mk
Управи, агенции и комисии  
Управа за јавни приходи www.ujp.gov.mk
Царинска Управа www.customs.gov.mk
Агенција за супервизија на капиталот www.mapas.gov.mk
Агенција за странски инвестиции
www.investinmacedonia.com
Агенција за вработување
www.avrm.gov.mk
Агенција за државни службеници
www.ads.gov.mk
Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството
www.agencija.gov.mk
Агенција за електронски комуникации 
www.aek.mk
Агенција за подршка на 
претприемништвото
www.apprm.gov.mk
Агенција за енергетика
www.ea.gov.mk
Агенција за иселеништво
www.minisel.gov.mk
Агенција за пошти
www.ap.mk
Агенција за развој и инвестиции
www.adi.gov.mk
Биро за јавни набавки www.bjn.gov.mk
Биро за стоковни резерви www.bsr.gov.mk
Централен регистар на РМ www.crm.com.mk
Државен завод за статистика www.stat.com.mk
Државен завод за геодетски работи - Катастар www.katastar.gov.mk
Државен завод за ревизија www.dzr.gov.mk
Дирекција за спречување на перење пари www.dspp.gov.mk
Дирекција за заштита на личните податоци www.dzlp.gov.mk
Државна комисија за спречување на корупцијата www.dksk.org.mk
Регулаторна комисија за енергетика www.erc.org.mk
Комисија за заштита на конкуренцијата www.kzk.gov.mk
Комисија за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер www.sinf.gov.mk
Службен весник на РМ www.slvesnik.com.mk
Концепт Цела плата www.celaplata.mk
Судови, обвинителство и народен правобранител
 
Уставен суд на РМ
www.ustavensud.mk 
Јавно обвинителство на РМ www.jorm.org.mk
Народен правобранител на РМ www.ombudsman.mk
Македонски правен ресурсен центар www.mlrc.org.mk
Правен портал
www.pravo.org.mk
Институции за хартии од вредност  
Македонска Берза www.mse.com.mk
Комисија за хартии од вредност www.sec.gov.mk
Централен депозита за хартии од вредност www.cdhv.org.mk
Професионални асоцијации, комори и здруженија  
Институт за овластени ревизори www.iorrm.org.mk
Стопанска комора на Македонија www.mchamber.org.mk
Сојуз на стопански комори www.sojuzkomori.org.mk
Стопанска коморза за информатички и комуникациски технологии www.masit.org.mk
Адвокатска комора на РМ www.mba.org.mk
Менаџмент консалтинг асоцијација www.mca-2000.org.mk
Здружение на единиците на локалната самоуправа www.zels.org.mk
Здружение на правници на РМ www.mla.org.mk
Консалтинг  
Македонија Биро www.makedonijabiro.com.mk
Фондови  
Фонд за здраствено осигурување www.fzo.org.mk
Фонд за пензиско и инвалидско осигурување www.piom.com.mk
Нов пензиски Фонд www.npf.com.mk
КБ Пензиски Фонд www.kbprvo.com.mk
Фонд за осигурување на депозити Скопје www.fodsk.org.mk
Банки и институции за платен промет  
Народна Банка на РМ www.nbrm.mk
Клириншка куќа АД Скопје www.kibs.com.mk
Стопанска Банка АД Скопје www.stb.com.mk
Комерцијална Банка АД Скопје www.kb.com.mk
Тутунска Банка АД Скопје www.nlbtb.com.mk
ХАЛКБАНК АД Скопје www.ikbanka.com.mk
Охридска Банка АД Скопје www.ohridskabanka.mk
Шпаркасе Банка АД Скопје www.sparkasse.mk
УНИ Банка АД Скопје www.unibank.com.mk
Еуростандард Банка АД Скопје www.eurostandard.com.mk
Централна кооперативна банка АД Скопје www.staterbanka.com.mk
ТТК Банка АД Скопје www.ttk.com.mk
Алфа Банка АД Скопје www.alphabank.com.mk
Прокредит Банка АД Скопје www.pbb.com.mk
Македонска банка за поддршка и развој АД Скопје www.mbdp.com.mk
Штедилници  
Штедилницa ФУЛМ www.fulm.com.mk
Штедилницa MOЖНОСТИ
www.moznosti.com.mk
Осигурителни компании  
Триглав Осигурување www.advardar.com.mk
Кјуби Македонија www.qbeeurope.com/makedonija
Еуроинс Осигурување www.euroins.com.mk
Осигурително Друштво Уника www.uniqa.mk
Табак Осигурување www.tabakosiguruvanje.com.mk
Еуролинк Осигурување www.eurolink.com.mk
Осигурителна Полиса www.insurancepolicy.com.mk

 

Советувања

ПОЧИТУВАНИ

“МАКЕДОНИЈА БИРО” - Скопје

Консултантско друштво за економско-правни и други услуги

организира стручно-едукативно советување на тема:

ИЗГОТВУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА 2023 година; ПОЈАСНУВАЊА ЗА ПОВАЖНИ ЗАКОНСКИ ПРОПИСИ, КОИ ИМААТ ДИРЕКТНО ИЛИ ИНДИРЕКТНО ВЛИЈАНИЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА И ЗА ДРУГИ МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКИ И ПРАВНИ ПРАШАЊА

Струга – хотел „ДРИМ“, на 29, 30 и 31 јануари 2024 година

за оние кандидати кои не можат да присуствуваат на советувањето во Струга организираме “on-line” предавање на 1 и 2 февруари 2024 година

покана и пријава

Корисни линкови

повеќе