Известувања

19.11.2019

Соопштение за плати за месец Ноември 2019 година

повеќе

07.11.2019

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Октомври 2019 година

повеќе

22.10.2019

Соопштение за плати за месец Октомври 2019 година

повеќе

07.10.2019

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Септември 2019 година

повеќе

20.09.2019

Соопштение за плати за месец Септември 2019 година

повеќе

10.09.2019

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Август 2019 година

повеќе

20.08.2019

Соопштение за плати за месец Август 2019 година

повеќе

07.08.2019

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Јули 2019 година

повеќе

19.07.2019

Соопштение за плати за месец Јули 2019 година

повеќе

08.07.2019

Движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец Јуни 2019 година

повеќе

21.06.2019

Референтната стапка за пресметување на стапката на казнената камата, за периодот од 1 јули 2019 година до 31 декември 2019

повеќе

Преглед на корисни веб страни

Опис Веб страна
Државни институции  
Собрание на РМ www.sobranie.mk
Претседател на РМ www.president.gov.mk
Влада на РМ www.vlada.mk
Министерства  
Министерство за внатрешни работи www.moi.gov.mk
Министерство за надворешни работи www.mfa.gov.mk
Министерство за финансии www.finance.gov.mk
Министерство за економија www.economy.gov.mk
Министерство за транспорт и врски www.mtc.gov.mk
Министерство за култура www.kultura.gov.mk
Министерство за животна средина и просторно планирање www.moepp.gov.mk
Министерство за одбрана

www.morm.gov.mk

Министерство за правда www.pravda.gov.mk
Министерство за труд и социјална 
политика
www.mtsp.gov.mk
Министерство за образование и наука www.mon.gov.mk
Министерство за земјоделство, 
шумарство 
и водостопанство
www.mzsv.gov.mk
Министерство за здравство
www.zdravstvo.gov.mk
Министерство за локална самоуправа
www.mls.gov.mk
Секретаријат за Европски прашања www.sep.gov.mk
Услуги на Влада www.uslugi.gov.mk
Управи, агенции и комисии  
Управа за јавни приходи www.ujp.gov.mk
Царинска Управа www.customs.gov.mk
Агенција за супервизија на капиталот www.mapas.gov.mk
Агенција за странски инвестиции
www.investinmacedonia.com
Агенција за вработување
www.avrm.gov.mk
Агенција за државни службеници
www.ads.gov.mk
Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството
www.agencija.gov.mk
Агенција за електронски комуникации 
www.aek.mk
Агенција за подршка на 
претприемништвото
www.apprm.gov.mk
Агенција за енергетика
www.ea.gov.mk
Агенција за иселеништво
www.minisel.gov.mk
Агенција за пошти
www.ap.mk
Агенција за развој и инвестиции
www.adi.gov.mk
Биро за јавни набавки www.bjn.gov.mk
Биро за стоковни резерви www.bsr.gov.mk
Централен регистар на РМ www.crm.com.mk
Државен завод за статистика www.stat.com.mk
Државен завод за геодетски работи - Катастар www.katastar.gov.mk
Државен завод за ревизија www.dzr.gov.mk
Дирекција за спречување на перење пари www.dspp.gov.mk
Дирекција за заштита на личните податоци www.dzlp.gov.mk
Државна комисија за спречување на корупцијата www.dksk.org.mk
Регулаторна комисија за енергетика www.erc.org.mk
Комисија за заштита на конкуренцијата www.kzk.gov.mk
Комисија за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер www.sinf.gov.mk
Службен весник на РМ www.slvesnik.com.mk
Концепт Цела плата www.celaplata.mk
Судови, обвинителство и народен правобранител
 
Уставен суд на РМ
www.ustavensud.mk 
Јавно обвинителство на РМ www.jorm.org.mk
Народен правобранител на РМ www.ombudsman.mk
Македонски правен ресурсен центар www.mlrc.org.mk
Правен портал
www.pravo.org.mk
Институции за хартии од вредност  
Македонска Берза www.mse.com.mk
Комисија за хартии од вредност www.sec.gov.mk
Централен депозита за хартии од вредност www.cdhv.org.mk
Професионални асоцијации, комори и здруженија  
Институт за овластени ревизори www.iorrm.org.mk
Стопанска комора на Македонија www.mchamber.org.mk
Сојуз на стопански комори www.sojuzkomori.org.mk
Стопанска коморза за информатички и комуникациски технологии www.masit.org.mk
Адвокатска комора на РМ www.mba.org.mk
Менаџмент консалтинг асоцијација www.mca-2000.org.mk
Здружение на единиците на локалната самоуправа www.zels.org.mk
Здружение на правници на РМ www.mla.org.mk
Консалтинг  
Македонија Биро www.makedonijabiro.com.mk
Фондови  
Фонд за здраствено осигурување www.fzo.org.mk
Фонд за пензиско и инвалидско осигурување www.piom.com.mk
Нов пензиски Фонд www.npf.com.mk
КБ Пензиски Фонд www.kbprvo.com.mk
Фонд за осигурување на депозити Скопје www.fodsk.org.mk
Банки и институции за платен промет  
Народна Банка на РМ www.nbrm.mk
Клириншка куќа АД Скопје www.kibs.com.mk
Стопанска Банка АД Скопје www.stb.com.mk
Комерцијална Банка АД Скопје www.kb.com.mk
Тутунска Банка АД Скопје www.nlbtb.com.mk
ХАЛКБАНК АД Скопје www.ikbanka.com.mk
Охридска Банка АД Скопје www.ohridskabanka.mk
Шпаркасе Банка АД Скопје www.sparkasse.mk
УНИ Банка АД Скопје www.unibank.com.mk
Еуростандард Банка АД Скопје www.eurostandard.com.mk
Централна кооперативна банка АД Скопје www.staterbanka.com.mk
ТТК Банка АД Скопје www.ttk.com.mk
Алфа Банка АД Скопје www.alphabank.com.mk
Прокредит Банка АД Скопје www.pbb.com.mk
Македонска банка за поддршка и развој АД Скопје www.mbdp.com.mk
Штедилници  
Штедилницa ФУЛМ www.fulm.com.mk
Штедилницa MOЖНОСТИ
www.moznosti.com.mk
Осигурителни компании  
Триглав Осигурување www.advardar.com.mk
Кјуби Македонија www.qbeeurope.com/makedonija
Еуроинс Осигурување www.euroins.com.mk
Осигурително Друштво Уника www.uniqa.mk
Табак Осигурување www.tabakosiguruvanje.com.mk
Еуролинк Осигурување www.eurolink.com.mk
Осигурителна Полиса www.insurancepolicy.com.mk

 

Советувања

“МАКЕДОНИЈА БИРО” - Скопје

Консултантско друштво за економско-правни и други услуги

организира стручно-едукативно советување на тема:

ПОПИС И УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА И ОБВРСКИТЕ ЗА 2019 година И СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКИТЕ ЗА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ ЗА 2020 година

Стручното советување ќе се одржи во:

ОХРИД - хотел “МИЛЕНИУМ” на 25 ноември 2019 година

СКОПЈЕ - хотел “КОНТИНЕНТАЛ” на 26 ноември 2019 година

Повеќе

Курсна листа

повеќе

Корисни линкови

повеќе